0:00
0:00

הפרק 98

מזמור שירו ליהוה שיר חדש כי נפלאות עשה הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו׃
2 הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו׃
3 זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו׃
4 הריעו ליהוה כל הארץ פצחו ורננו וזמרו׃
5 זמרו ליהוה בכנור בכנור וקול זמרה׃
6 בחצצרות וקול שופר הריעו לפני המלך יהוה׃
7 ירעם הים ומלאו תבל וישבי בה׃
8 נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו׃
9 לפני יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים במישרים׃