0:00
0:00

הפרק 149

הללו יה שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים׃
2 ישמח ישראל בעשיו בני ציון יגילו במלכם׃
3 יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו לו׃
4 כי רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה׃
5 יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם׃
6 רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם׃
7 לעשות נקמה בגוים תוכחת בל אמים׃
8 לאסר מלכיהם בזקים ונכבדיהם בכבלי ברזל׃
9 לעשות בהם משפט כתוב הדר הוא לכל חסידיו הללו יה׃