0:00
0:00

הפרק 75

למנצח אל תשחת מזמור לאסף שיר הודינו לך אלהים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך׃
2 כי אקח מועד אני מישרים אשפט׃
3 נמגים ארץ וכל ישביה אנכי תכנתי עמודיה סלה׃
4 אמרתי להוללים אל תהלו ולרשעים אל תרימו קרן׃
5 אל תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק׃
6 כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים׃
7 כי אלהים שפט זה ישפיל וזה ירים׃
8 כי כוס ביד יהוה ויין חמר מלא מסך ויגר מזה אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ׃
9 ואני אגיד לעלם אזמרה לאלהי יעקב׃
10 וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק׃