0:00
0:00

הפרק 141

מזמור לדוד יהוה קראתיך חושה לי האזינה קולי בקראי לך׃
2 תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב׃
3 שיתה יהוה שמרה לפי נצרה על דל שפתי׃
4 אל תט לבי לדבר רע להתעולל עללות ברשע את אישים פעלי און ובל אלחם במנעמיהם׃
5 יהלמני צדיק חסד ויוכיחני שמן ראש אל יני ראשי כי עוד ותפלתי ברעותיהם׃
6 נשמטו בידי סלע שפטיהם ושמעו אמרי כי נעמו׃
7 כמו פלח ובקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול׃
8 כי אליך יהוה אדני עיני בכה חסיתי אל תער נפשי׃
9 שמרני מידי פח יקשו לי ומקשות פעלי און׃
10 יפלו במכמריו רשעים יחד אנכי עד אעבור׃