0:00
0:00

-Reset+

הפרק 1

1 אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃
2 כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃
3 והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח׃
4 לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח׃
5 על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים׃
6 כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד׃