Psalm 98

ЭЗЭНд шинэ дууг дуулагтун.Учир нь Тэрээр гайхамшигтай зүйлсийг үйлдсэн бөгөөдТүүний баруун гар ба Түүний ариун мутар Түүнд авралыг гүйцэтгэсэн.
2 ЭЗЭН Өөрийн авралыг мэдүүлсэн.Тэрээр үндэстнүүдийн нүдэнд Өөрийн зөв шударга байдлыг илчилсэн.
3 Тэрээр Израилийн гэрт хандсан Өөрийн хайр энэрэл ба итгэлтэй байдлаа санасан.Дэлхийн зах хязгаар бүр бидний Бурханы авралыг үзсэн юм.
4 Бүх дэлхий ЭЗЭНд баяртайгаар хашхирагтун.Дуу гарган, баярлан дуулж, магтан дуулагтун.
5 Ятгаар болон ая эгшгээр,Ятгаар ЭЗЭНд магтан дуулагтун.
6 Бүрээнүүд болон эвэр бүрээний дуугаарЭЗЭН болох Хааны өмнө баяртайгаар хашхирагтун.
7 Далай болон түүний доторх бүх юмсыг,Ертөнц болон түүн дотор оршигч бүхнийг нүргэлүүл.
8 ЭЗЭНий өмнө гол мөрнүүдийг алга ташуулан,Уул нуруудыг баярлан дуулуул.
9 Учир нь Тэрээр газар дэлхийг шүүхээр ирж байна.Тэрээр ертөнцийг зөв шударгаар,Хүмүүсийг тэгш ёсоор шүүх болно.