Psalm 145

Өө, Хаан болох Бурхан минь, би Таныг өргөмжилж,Таны нэрийг үүрд мөнхөд магтана.
2 Өдөр бүр би Таныг магтаж,Таны нэрийг үүрд мөнхөд магтана.
3 ЭЗЭН бол агуу ба өндөрт магтууштай бөгөөдТүүний агуу байдал хэмжээлшгүй билээ.
4 Нэг үеийнхэн Таны үйлсийг нөгөө үеийнхэнд магтаж,Таны хүчирхэг үйлдлүүдийг тунхаглана.
5 Таны сүр хүчний цог жавхлант яруу алдар болонТаны гайхамшигт үйлсийг би тунгаан бодно.
6 Хүмүүс Таны сүрдмээр үйлсийн хүчийг ярих бөгөөдБи ч Таны агуу байдлыг тунхаглана.
7 Тэд Таны элбэг баян сайн сайхны дурсгалыг хичээнгүйлэн ярих бөгөөдБи ч Таны зөв шударгын тухай баяртайгаар хашхирна.
8 ЭЗЭН бол нигүүлсэнгүй ба өршөөнгүй,Уурлахдаа удаан, хайр энэрлээр агуу их юм.
9 ЭЗЭН бол бүгдэд сайн,Түүний өршөөлүүд Өөрийнх нь бүтээл бүхний дээр байдаг.
10 Өө, ЭЗЭН, Таны бүтээл бүхэн Танд талархал өргөх бөгөөдТаны бурханлаг хүмүүс Таныг магтацгаана.
11 Тэд Таны хаанчлалын сүр жавхлангийн тухай ярьж,Таны сүр хүчний талаар өгүүлнэ.
12 Энэ нь хүний хөвгүүдэд Таны хүчит үйлс болонТаны хаанчлалын сүр жавхлангийн яруу алдрыг мэдүүлэхийн тулд болой.
13 Таны хаанчлал бол мөнхийнх бөгөөдТаны ноёрхол бол үеийн үед үргэлжилнэ.
14 ЭЗЭН унасан бүхнийг өндийлгөж,Сөхөрсөн бүхнийг босгодог.
15 Бүхний нүд Тан уруу хардаг бөгөөдТа товлосон цагт тэдний хоол хүнсийг өгдөг билээ.
16 Та мутраа дэлгэн,Бүх амьтны хүслийг хангадаг юм.
17 ЭЗЭН бол Өөрийн бүх замд зөв шударга,Өөрийн бүх үйлсэд энэрэнгүй.
18 ЭЗЭН Өөрийг нь дуудагч бүхэнд,Өөрийг нь үнэнээр дуудагч бүхэнд ойр байдаг.
19 Тэрээр Өөрөөс нь эмээгчдийн хүслийг биелүүлнэ.Тэр бас тэдний хашхирахыг сонсон, тэднийг аварна.
20 ЭЗЭН Өөрийг нь хайрладаг бүгдийг сахин хамгаалдаг,Харин бүх хорон муу хүнийг Тэр устгана.
21 Миний ам ЭЗЭНий магтаалыг өгүүлэх бөгөөдБүх махан биес Түүний ариун нэрийг үүрд мөнхөд магтацгаана.