Psalm 132

Өө, ЭЗЭН, Давидын төлөөТүүний бүх шаналлыг санаач.
2 Түүний хэрхэн ЭЗЭНд тангараглан,Иаковын Төгс хүчит Нэгэнд андгайлахдаа
3 “Үнэхээр би гэртээ ч орохгүй,Орон дээрээ ч хэвтэхгүй.
4 Би унтахаар нүдээ ч анихгүй,Зовхио ч буулгахгүй.
5 Энэ нь намайг ЭЗЭНд зориулсан газрыг,Иаковын Төгс хүчит Нэгэнд орших газрыг олох хүртэл болой” гэж байсныг санаач.
6 Харагтун, бид үүний талаар Ефратад сонсож,Үүнийг Иаарын талбайгаас олсон.
7 Түүний орших газарт очицгооё.Түүний хөлийн гишгүүрийн хажууд мөргөцгөөе.
8 Өө, ЭЗЭН Та Өөрийн хүч чадлын авдартай хамтӨөрийн амралтын газарт орохоор босооч.
9 Өөрийн тахилч нарыг зөв шударгаар хувцасла.Таны бурханлаг хүмүүс баяр хөөр болон дуулаг.
10 Өөрийн зарц Давидын төлөөТослогдогчийнхоо нүүрийг бүү буруулаач.
11 ЭЗЭН Давидадэнэ үнэнээс буцахгүй гэж тангарагласан нь“Чиний биеэс төрсөн хүүхдээс Би чиний сэнтийд зална.
12 Хэрэв чиний хөвгүүд Миний гэрээг болонМиний тэдэнд сургадаг гэрчлэлийг минь сахивалТэдний хөвгүүд ч бас чиний сэнтийд мөнхөд залрах болно” хэмээв.
13 Учир нь ЭЗЭН Сионыг сонгосон юм.Тэр түүнийг Өөрийн орших газар болгохыг хүсэв.
14 “Энэ бол мөнхөд Миний амрах газар болой.Үүнийг хүссэн тул Би энд амьдарна.
15 Би түүнийг хоол хүнсээр элбэгээр ерөөнө.Би гачигдагсдыг нь талхаар хангана.
16 Түүний тахилч нарыг ч бас Би авралаар хувцаслах бөгөөдТүүний бурханлаг хүмүүс баярлан чангаар дуулна.
17 Тэнд Би Давидын эврийг ургуулна.Би Өөрийн тослогдогчийн төлөө дэнлүүг бэлтгэсэн юм.
18 Түүний дайснуудыг Би ичгүүрээр хувцаслана.Харин өөрийнх нь дээр титэм нь гялбах болно”.