Psalm 97

ЭЗЭН захирдаг, газар дэлхий баясагтун.Олон арлууд ч баярлагтун.
2 Үүлс ба түнэр харанхуй Түүнийг хүрээлдэг.Зөв шударга ба шударга ёс бол Түүний сэнтийн суурь юм.
3 Түүний өмнө гал гарч,Эргэн тойронд Түүний өстнүүдийг шатаадаг.
4 Түүний аянга цахилгаан ертөнцийг гэрэлтүүлдэг.Газар дэлхий хараад, чичрэв.
5 Бүх дэлхийн Эзэний өмнө буюуЭЗЭНий өмнө уулс лааны тос шиг хайлсан.
6 Тэнгэрүүд Түүний зөв шударгыг тунхагладаг бөгөөдБүх хүмүүс Түүний цог жавхланг харсан.
7 Сийлмэл хөргүүдэд үйлчилдэг,Шүтээнүүдээр бардамнадаг бүх хүмүүс ичих болтугай.Бүх бурхад аа, Түүнд мөргөгтүн.
8 Өө, ЭЗЭН, Таны шүүлтүүдээс болжСион сонсоод баярлаж,Иудагийн охид баяссан.
9 Учир нь Та бол бүх дэлхийн дээр Хамгийн Дээд ЭЗЭН юм.Та бүх бурхдаас хавьгүй дээгүүр өргөмжлөгдсөн.
10 Өөрийн бурханлаг хүмүүсийн сэтгэлийг хамгаалдагЭЗЭНийг хайрлагч та нар, бузар мууг үзэн яд.Тэр тэднийг хорон муу хүний гараас авардаг.
11 Зөв шударга хүний төлөө гэрэл,Шулуун шударга зүрхтэй хүний төлөө баяр хөөр таригдсан.
12 Зөв шударга та нар, ЭЗЭНд баярлаж,Түүний ариун нэрд талархагтун.