Psalm 8

ЭЗЭН, бидний Эзэн,Таны нэр бүх газар дэлхийд ямар суу алдартай вэ!Та Өөрийн цог жавхланг тэнгэрүүдийн дээгүүр байрлуулсан билээ.
2 Өөрийн өстнүүдээс болжБалчир, нярай хүүхдүүдийн амаарТа хүч чадлыг бататгасан ньДайсан болон хонзогногчийг дуугүй байлгахын тулд болой.
3 Таны мутрын бүтээл болох Таны тэнгэрүүдийг,Таны цогцлоон байгуулсан сар, оддыг би тунгаан бодохдоо
4 Хүн гэгч юу болоод Та түүнд санаа тавьж,Хүний хүү гэгч юу болоод Та түүнийг халамжилна вэ?
5 Та түүнийг Бурханаас арай дор болгож,Алдар ба хүндэтгэлийн титмийг түүнд өмсгөжээ.
6 Та түүнд Өөрийн мутрын бүтээлүүдийг захируулдаг.Та түүний хөл дор бүх юмсыг тавьсан нь
7 Бүх хонь ба үхэр,Мөн хээрийн араатан амьтад,
8 Тэнгэрийн шувууд болон далайн загас буюуУсан замаар сэлэгч бүхэн юм.
9 ЭЗЭН, бидний Эзэн,Таны нэр бүх газар дэлхийд ямар суу алдартай вэ!