Psalm 117

Бүх үндэстнүүд ээ, ЭЗЭНийг магтагтун.Бүх ард түмнүүд ээ, Түүнийг өргөмжлөгтүн!
2 Учир нь бидэнд хандсан Түүний хайр энэрэл агуу бөгөөдЭЗЭНий үнэн үүрд мөнхийн юм.ЭЗЭНийг магтагтун!