Psalm 105

ЭЗЭНд талархлыг өргөж, Түүний нэрийг дуудагтун.Түүний үйлсийг ард түмний дунд мэдүүлэгтүн.
2 Түүнд дуу, Түүнд магтан дуулагтун.Түүний бүх гайхамшгуудын тухай тунхагла.
3 Түүний ариун нэрээр сайрх.ЭЗЭНийг эрэн хайгчдын зүрх баяртай байх болтугай.
4 ЭЗЭНийг хийгээд Түүний хүч чадлыг эрэлхийлэгтүн.Түүний нүүр царайг үргэлж хайгтун.
5 Түүний үйлдсэн гайхамшгуудыг нь,Түүний гайхамшигт юмс болоод Түүний амнаас гарах шүүлтийг санагтун.
6 Абрахамын үр удам, Түүний зарц,Иаковын хөвгүүд, Түүний сонгосон хүмүүс ээ!
7 Тэр бол бидний Бурхан ЭЗЭН юм.Түүний шүүлтүүд бүх дэлхийд байдаг.
8 Тэр Өөрийн гэрээг буюуМянган үеийнхэнд Өөрийн тушаасан үгийг мөнхөд санасан.
9 Энэ бол Абрахамтай Түүний байгуулсан гэрээ болонИсаакт тавьсан Түүний тангараг юм.
10 Тэгээд Тэр түүнийг Иаковд тогтоол болгон,Израильд мөнхийн гэрээ болгон баталсан юм.
11 Ингэхдээ “Би чамд Канаан нутгийгТа нарын өв залгамжлалын хувь болгон өгнө” гэсэн юм.
12 Тэгэхэд тэд тоогоор цөөхөн,Маш цөөхөн бөгөөд тэр нутагт харийн хүмүүс байв.
13 Тэд үндэстнээс үндэстэн уруу,Нэг хаанчлалаас өөр хүмүүс уруу тэнүүчилсэн.
14 Тэр тэднийг дарлахыг хэнд ч зөвшөөрөөгүй бөгөөдТэдний төлөө хаадыг ч зэмлэн
15 “Миний тослогдогчдод бүү хүр,Миний эш үзүүлэгчдэд бүү хор хүргэ” гэв.
16 Тэрээр тэр нутагт өлсгөлөнг дуудан ирүүлсэн.Тэр талхны бүх нөөцийг үгүй болгосон.
17 Тэр тэдний өмнө нэг хүнийг буюуБоол болон худалдагдсан Иосефыг илгээсэн.
18 Тэд түүний хөлийг дөнгөлсөн.Тэр өөрөө төмрөөр гинжлэгдсэн.
19 Энэ нь түүний үгс биелэгдэх хүртэл байв.ЭЗЭНий үг түүнийг туршсан.
20 Хаан хүмүүсийг илгээж, түүнийг сулласан,Үндэстнүүдийн захирагчдыг явуулж түүнийг чөлөөлсөн.
21 Тэр түүнийг өөрийн гэрийн эзэн,Өөрийн бүх эзэмшлийн захирагч болгосон.
22 Ингэсэн нь тааллаар ноёдыг хянахын тулд бөгөөдТүүгээр өөрийн ахлагчдад мэргэн ухааныг заалгахын тулд болой.
23 Израиль ч бас Египетэд ирсэн.Ингэж Иаков Хамын нутагт түр суусан.
24 Тэр Өөрийн ард түмнийг өнөр өтгөн болохыг зөвшөөрч,Тэднийг өстнүүдээс нь илүү хүчтэй болгосон.
25 Тэр тэдний зүрхийг Өөрийнх нь хүмүүсийг үзэн ядахаарӨөрийнх нь зарц нарыг залилахаар эргүүлсэн.
26 Тэр Өөрийн зарц Мосег,Өөрийн сонгосон Аароныг илгээсэн.
27 Тэд хүмүүсийн дунд Түүний гайхамшигт үйлсийг,Хамын нутагт гайхамшгуудыг үйлдсэн.
28 Тэрээр харанхуйг илгээж, харанхуй болгосон.Тэд Түүний үгсийг эсэргүүцсэнгүй.
29 Тэр тэдний усыг цус болгон хувиргаж,Загасыг нь үхүүлсэн.
30 Тэдний нутаг мэлхийгээр дүүрч,Тэдний хааны ордонд ч орж ирсэн.
31 Түүнийг айлдсанд ялаан сүрэг,Бүх нутаг дэвсгэрт нь бөөс орж иржээ.
32 Тэр тэдэнд борооны оронд мөндөр оруулж,Тэдний нутагт галтай дөлийг буулгасан.
33 Тэр бас тэдний усан үзмийн модод ба инжир моддыг нь хуга цохиж,Нутаг хязгаарынх нь моддыг цавчсан.
34 Түүнийг айлдсанд царцаа буюуТоо томшгүй олон залуу царцаа ирж,
35 Тэдний нутгийн бүх ногоог,Газрынх нь үр жимсийг идэж цөлмөсөн.
36 Тэр бас тэдний нутгийн бүх ууган хөвгүүдийг,Тэдний хүч тэнхээний анхны үр жимсийг цохин унагаасан.
37 Дараа нь Тэр тэднийг алт мөнгөөр гаргасан бөгөөдТүүний овгуудын дотор бүдэрсэн хүн нэг ч байгаагүй.
38 Тэднийг хөдлөн явах үед Египет баяртай байсан.Учир нь тэднээс айх айдаст тэд автжээ.
39 Тэрээр хөшиг болгон үүлсийг,Мөн шөнөөр гэрэлтүүлэхээр галыг тараасан.
40 Тэднийг гуйсанд Тэрээр бөднө шувууг авчирч,Тэднийг тэнгэрийн талхаар хангасан.
41 Тэрээр хадыг нээсэнд ус олгойдон гарав.Тэр нь хуурай газруудаар гол мэт урссан.
42 Учир нь Тэр Өөрийн ариун үгийг,Өөрийн зарц Абрахамыг дурсан санасан юм.
43 Тэр Өөрийн хүмүүсийг баяр хөөртэйгөөр,Өөрийн сонгосон хүмүүсийг баярт уухайтайгаар гарган авчирсан.
44 Тэр бас тэдэнд үндэстнүүдийн газар нутгийг өгсөн ньХүмүүсийн хөдөлмөрийг тэднийх болгуулахын тулд юм.
45 Энэ нь тэднээр Өөрийн зарлигуудыг сахиулж,Өөрийн хуулиудыг даган мөрдүүлэхийн тулд байв.ЭЗЭНийг магтагтун.