Psalm 54

Бурхан, Өөрийн нэрээр намайг аварч,Өөрийн хүч чадлаар намайг зөвтгөөч.
2 Бурхан, миний залбирлыг сонсооч.Миний амнаас гарах үгэнд чих тавиач.
3 Учир нь харь хүмүүс миний эсрэг боссон бөгөөдХэрцгий хүмүүс амийг минь эрж хайсан.Тэд бол өөрсдийнхөө өмнө Бурханыг залдаггүй хүмүүс юм.Села
4 Харагтун, Бурхан бол миний туслагч.Эзэн бол миний сэтгэлийг тэтгэгч.
5 Тэрээр миний дайснуудад бузар мууг хариулан төлнө.Өөрийн итгэмжит байдлаар тэднийг устгаач.
6 Би сайн дураараа Танд тахилыг өргөнө.ЭЗЭН, Би Таны нэрийг магтах болно,Учир нь тэр нь сайн билээ.
7 Тэр намайг бүх бэрхшээл зовлонгоос аварсан бөгөөдБи дайснуудаа нүдээрээ харсан билээ.