Psalm 134

Харагтун, ЭЗЭНий өргөөнд шөнөөр үйлчилдэгЭЗЭНий бүх зарц нар аа, ЭЗЭНийг магтагтун!
2 Ариун газарт хандуулан гараа өргөж,ЭЗЭНийг магтагтун.
3 Тэнгэр ба газрыг бүтээсэн Нэгэн болохЭЗЭН Сионоос чамайг ерөөх болтугай.