Psalm 75

Бид Танд талархал өргөж байна, Бурхан, бид талархал өргөж байна.Учир нь Таны нэр ойрхон байна.Хүмүүс Таны гайхамшигт үйлсийг тунхагладаг.
2 “Би тогтоосон цагийг сонгохдооШулуун шударгаар шүүдэг нь Би билээ.
3 Газар дэлхий болон түүн дотор оршин суугч бүгд үгүй болдог.Түүний баганануудыг бат бөхөөр тогтоосон нь Би билээ.Села
4 Би бардамнагчид «Бүү бардамна»,Хорон муу хүнд «Эврээ бүү өргө.
5 Эврээ өндөрт бүү өргө.Бардам хүзүүтэй бүү ярь» гэсэн”.
6 Учир нь өргөмжлөл дорноос үгүй, өрнөөс ч үгүйЦөлөөс ч ирдэггүй.
7 Харин Бурхан бол Шүүгч юм.Тэрээр нэгийг бууруулж, нөгөөг өргөмжилдөг.
8 Учир нь аяга ЭЗЭНий мутарт байгаа бөгөөд дарс ч хөөсөрч байна.Тэр нь сайн хутгагдсан бөгөөд Тэрээр түүний дотроос асгадаг.Үнэхээр дэлхийн бүх хорон муу хүн түүний шавхрууг шавхан уух болой.
9 Харин би мөнхөд тунхаглана.Би Иаковын Бурханд магтан дуулна.
10 Хорон муу хүний бүх эврүүдийг Тэр огтолж,Харин зөв шударга хүний эврүүд өндөрт өргөгдөнө.