ԵՍԱՅԵԱՅ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Գլուխ 52

Արթնցի՛ր, արթնցի՛ր, քու զօրութիւնդ հագիր, ո՛վ Սիօն. Քու փառաւոր հանդերձներդ հագիր, ո՛վ Երուսաղէմ սուրբ քաղաք. Քանզի անգամ մըն ալ անթլփատ ու պիղծ մէկը քու մէջդ պիտի չմտնէ։
2 Փոշին քեզմէ թօթուէ՛, Ել նստէ՛, ո՛վ Երուսաղէմ. Քու պարանոցիդ կապերը քակէ՛ Ո՛վ Սիօնի գերի աղջիկ։
3 Վասն զի Տէրը այսպէս կ’ըսէ. «Ձրի ծախուեցաք Եւ առանց ստակի պիտի փրկուիք»։
4 Քանզի Տէր Եհովան այսպէս կ’ըսէ. «Իմ ժողովուրդս առաջ Եգիպտոս իջաւ, Որպէս զի հոն պանդխտանայ Ու Ասորեստանցիները առանց պատճառի ճնշեցին»։
5 «Հիմա հոս ի՞նչ ունիմ, կ’ըսէ Տէրը, Որ իմ ժողովուրդս պարապ տեղ քշուեցաւ»։ «Անոր իշխողները կ’ողբան, կ’ըսէ Տէրը Ու ամէն օր իմ անուանս կը հայհոյեն»։
6 «Ասոր համար իմ ժողովուրդս պիտի գիտնայ իմ անունս. Ասոր համար այն օրուան մէջ պիտի գիտնայ, Թէ ես ա՛ն եմ, որ կը խօսէի։ Ահա ես եմ»։
7 Ի՜նչ գեղեցիկ են լեռներուն վրայ անոր ոտքերը, Որ աւետիս կը բերէ, խաղաղութիւն կը քարոզէ, Բարութեան աւետիս կը բերէ, փրկութիւն կը քարոզէ Ու Սիօնին կ’ըսէ՝ «Քու Աստուածդ կը թագաւորէ»։
8 Քու պահապաններդ ձայն պիտի բարձրացնեն, Ցնծութեան ձայնով միաբերան պիտի երգեն. Քանզի՝ երբ Տէրը Սիօնը ետ դարձնէ՝ Անոնք յայտնապէս պիտի տեսնեն։
9 Ո՛վ Երուսաղէմի աւերակներ, Ցնծութեան ձայնով մէկտեղ աղաղակեցէ՛ք, Քանզի Տէրը իր ժողովուրդը մխիթարեց Ու Երուսաղէմը փրկեց։
10 Տէրը իր սուրբ բազուկը մերկացուց Բոլոր ազգերուն աչքերուն առջեւ Ու երկրին բոլոր ծայրերը Մեր Աստուծոյն փրկութիւնը պիտի տեսնեն։
11 Քաշուեցէ՛ք, քաշուեցէ՛ք, անկէ ելէ՛ք, Պիղծ բանի մի՛ դպչիք, Անոր մէջէն ելէ՛ք. Մաքուր եղէ՛ք, ո՛վ Տէրոջը սպասները կրողներ։
12 Քանզի ո՛չ թէ արտորալով պիտի ելլէք Եւ ո՛չ թէ փախչելով պիտի երթաք, Հապա Տէրը ձեր առջեւէն պիտի երթայ, Իսրայէլին Աստուածը ձեզի թիկնապահ պիտի ըլլայ։
13 Ահա իմ ծառաս յաջողութիւն պիտի գտնէ Եւ պիտի մեծնայ ու պիտի բարձրանայ ու խիստ պիտի փառաւորուի։
14 Որքա՜ն շատեր անոր վրայ՝ ՝ ապշեցան, (Անոր երեսը մարդու երեսէն Ու կերպարանքը մարդու որդիներուն կերպարանքէն աւելի աւրուած ըլլալուն համար)
15 Այնպէս շատ ազգեր պիտի զարմացնէ, Թագաւորները անոր առջեւ իրենց բերանը պիտի գոցեն, Վասն զի իրենց չպատմուածը պիտի տեսնեն Եւ իրենց չլսածը պիտի իմանան։