ԵՍԱՅԵԱՅ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Գլուխ 12

Այն օրը պիտի ըսես. «Ո՛վ Տէր, քեզ պիտի օրհնեմ, Քանի որ թէեւ ինծի բարկացած էիր՝ Սակայն բարկութիւնդ ինծմէ դարձուցիր Եւ զիս մխիթարեցիր։ 2Ահա իմ փրկութիւնս Աստուած է։ Ես անոր պիտի վստահիմ ու պիտի չվախնամ, Քանզի իմ զօրութիւնս ու օրհնութիւնս Տէր Եհովան է Ու անիկա է իմ փրկութիւնս»։ 3Ուրախութեամբ ջուր պիտի քաշէք Փրկութեան աղբիւրներէն. 4Ու այն օրը պիտի ըսէք. «Գոհացէ՛ք Տէրոջմէն, անոր անո՛ւնը կանչեցէք, Անոր գործերը ազգերուն մէջ պատմեցէ՛ք, Յիշեցէ՛ք թէ անոր անունը բարձր է։ 5Տէրոջը սաղմոս ըսէ՛ք, Վասն զի անիկա մեծամեծ բաներ ըրաւ։ Ասիկա բոլոր երկրի մէջ գիտցուած է։ 6Ո՛վ Սիօնի բնակիչներ, աղաղակեցէ՛ք ու ցնծացէ՛ք, Քանզի Իսրայէլի Սուրբը մեծ է ձեր մէջ»։