Fejezet 89

Az Ezrahita Ethán tanítása. (89:2)

Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Nemzetségrõl nemzetségre hirdetem a te hûséges voltodat az én számmal!
2 (89:3) Mert azt mondom: Örökké megáll a te kegyelmességed, és megerõsíted a te hûséges voltodat az egekben, mondván:
3 (89:4) Szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak:
4 (89:5) Mindörökké megerõsítem a te magodat, és nemzetségrõl nemzetségre megépítem a te királyi székedet. Szela.
5 (89:6) És az egek dicsérik a te csodadolgodat Uram; a te hûséges voltodat is a szentek gyülekezetében.
6 (89:7) Mert a felhõkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz, s ki olyan, mint az Úr, az istenek fiai között?
7 (89:8) Igen rettenetes Isten õ a szentek gyûlésében, és félelmetes mindazokra, a kik körülte vannak.
8 (89:9) Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erõs, mint te vagy Uram? És a te hûséges voltod körülvesz téged.
9 (89:10) Te uralkodol a tengernek kevélységén; mikor az õ habjai felemelkednek, te csendesíted le azokat.
10 (89:11) Te rontád meg Égyiptomot mintegy átdöföttet; erõs karoddal elszélesztetted ellenségeidet.
11 (89:12) Tieid az egek, a föld is a tied: e világot minden benne valóval te fundáltad.
12 (89:13) Az északot és a délt te teremtetted, a Thábor és a Hermon a te nevednek örvendeznek.
13 (89:14) A te karod hatalommal teljes, a te kezed erõs, a te jobbod méltóságos.
14 (89:15) Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hûség jár a te orczád elõtt.
15 (89:16) Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram!
16 (89:17) A te nevedben örvendeznek egész nap; és a te igazságodban felmagasztaltatnak.
17 (89:18) Mert az õ erejöknek ékessége te vagy; a te jóakaratoddal emeled fel a mi szarvunkat is.
18 (89:19) Mert az Úr a mi paizsunk, és Izráelnek Szentje a mi királyunk.
19 (89:20) Akkor látásban szóltál a te kegyeltednek, és mondád: Segítséget adtam a vitéznek, felmagasztaltam a népbõl választottat;
20 (89:21) Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat; szent olajommal kentem fel õt.
21 (89:22) A kivel állandóan vele lesz az én kezem, sõt az én karom erõsíti meg õt.
22 (89:23) Nem nyomhatja õt el az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg õt;
23 (89:24) Mert õ elõtte rontom meg az õ szorongatóit, és verem meg az õ gyûlölõit.
24 (89:25) És vele lesz az én hûségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az õ szarva.
25 (89:26) És rávetem az õ kezét a tengerre, és az õ jobbját a folyóvizekre.
26 (89:27) Õ így szólít engem: Atyám vagy te; én Istenem és szabadításom kõsziklája!
27 (89:28) Én meg elsõszülöttemmé teszem õt és felebbvalóvá a föld királyainál.
28 (89:29) Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad õ vele.
29 (89:30) És az õ magvát örökkévalóvá teszem, és az õ királyi székét, mint az egeknek napjait.
30 (89:31) Ha az õ fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzésem szerint;
31 (89:32) Ha az én rendeléseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolatimat:
32 (89:33) Akkor vesszõvel látogatom meg az õ bûnöket, és vereségekkel az õ álnokságukat;
33 (89:34) De az én kegyelmemet nem vonom meg tõle, és az én hûséges voltomban nem hazudom.
34 (89:35) Nem töröm meg az én szövetségemet, és a mi kijött az én számból, el nem változtatom.
35 (89:36) Megesküdtem egyszer az én szentségemre: vajjon megcsalhatnám-é Dávidot?
36 (89:37) Az õ magva örökké megmarad, és az õ királyi széke olyan elõttem, mint a nap.
37 (89:38) Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhõben lévõ bizonyság. Szela.
38 (89:39) De te mégis elvetetted és megútáltad õt, és megharagudtál a te felkentedre.
39 (89:40) Felbontottad a te szolgáddal kötött szövetséget, földre tiportad az õ koronáját.
40 (89:41) Lerontottad az õ kõfalait mind; romokká tetted erõsségeit.
41 (89:42) Zsákmányolták õt mind az úton járók; gyalázattá lõn az õ szomszédai elõtt.
42 (89:43) Felmagasztaltad az õ szorongatóinak jobbját, és megvidámítottad minden ellenségét.
43 (89:44) Még fegyverének élét is elvetted, és nem segítetted õt a harczban.
44 (89:45) Eltörlötted az õ fényességét, és az õ királyi székét a földre vetetted.
45 (89:46) Az õ ifjúságának napjait megrövidítetted, gyalázatot borítottál reá. Szela.
46 (89:47) Meddig rejtegeted még magad, oh Uram, szüntelen, és ég a te haragod, mint a tûz?
47 (89:48) Emlékezzél meg rólam: mily rövid az élet! Mily semmire teremtetted te mind az embernek fiait!
48 (89:49) Kicsoda oly erõs, hogy éljen és ne lásson halált s megszabadítsa magát a Seolnak kezébõl? Szela.
49 (89:50) Hol van a te elõbbi kegyelmességed, Uram? Megesküdtél Dávidnak a te hûséges voltodra!
50 (89:51) Emlékezzél meg Uram a te szolgáidnak gyalázatjokról! hogy sok népnek gyalázatját hordozom keblemben,
51 (89:52) A melyekkel gyaláztak a te ellenségeid Uram, a melyekkel gyalázták a te felkentednek lépéseit.
52 (89:53) Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen.