Fejezet 87

Ének. A Kóráh fiainak zsoltára.

A szent hegyeken vetette meg az õ fundamentomát.
2 Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát.
3 Dicsõséges dolgokat beszélnek felõled, te Istennek városa! Szela.
4 Elõszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerõimet. Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született.
5 És ezt mondják a Sion felõl: Mind ez, mind amaz ott született, és õ, a Felséges, erõsíti azt.
6 Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela.
7 És tánczolva énekelik: minden forrásaim te benned vannak.