Fejezet 118

Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az õ kegyelme!
2 Mondja hát Izráel, hogy örökkévaló az õ kegyelme!
3 Mondja hát az Áron háza, hogy örökkévaló az õ kegyelme!
4 Mondják hát, a kik félik az Urat, hogy örökkévaló az õ kegyelme!
5 Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr.
6 Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?
7 Velem van az Úr az én segítõim közt, és nézni fogok az én gyûlölõimre.
8 Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.
9 Jobb az Úrban bízni, mint fõemberekben reménykedni.
10 Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztém õket.
11 Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztém õket.
12 Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövis-tûz, mert az Úr nevében elvesztém õket.
13 Igen taszítottál engem, hogy elessem; de az Úr megsegített engem.
14 Erõsségem és énekem az Úr, és õ lõn nékem szabadulásul.
15 Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!
16 Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!
17 Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!
18 Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak.
19 Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon és dicsérjem az Urat!
20 Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon.
21 Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél!
22 A kõ a melyet az építõk megvetettek, szegeletkõvé lett!
23 Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink elõtt!
24 Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!
25 Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó elõmenetelt!
26 Áldott, a ki jõ az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok!
27 Isten az Úr és õ világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához.
28 Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged.
29 Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az õ kegyelme!