0:00
0:00

Kapitola 98

Žalm.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť jest divné věci učinil; spomohla mu pravice jeho, a rámě svatosti jeho.
2 V známost uvedl Hospodin spasení své, před očima národů zjevil spravedlnost svou.
3 Rozpomenul se na milosrdenství své, a na pravdu svou k domu Izraelskému; všecky končiny země vidí spasení Boha našeho.
4 Prokřikuj Hospodinu všecka země; zvuk vydejte, prozpěvujte, a žalmy zpívejte.
5 Žalmy zpívejte Hospodinu na citaře, k citaře i hlasem přizpěvujte.
6 Trubami a zvučnými pozouny hlas vydejte před králem Hospodinem.
7 Zvuč moře i to, což v něm jest, okršlek světa i ti, kteříž na něm bydlí.
8 Řeky rukama plésejte, spolu i hory prozpěvujte,
9 Před Hospodinem; neboť se béře, aby soudil zemi. Budeť souditi okršlek světa v spravedlnosti, a národy v pravosti.