0:00
0:00

Kapitola 75

Přednímu z kantorů, jako: Nezahlazuj, žalm Azafův, a píseň. (75:2)

Oslavujeme tě, Bože, oslavujeme; nebo že jest blízké jméno tvé, vypravují to předivní skutkové tvoji.
2 (75:3) Když přijde čas uložený, já právě souditi budu.
3 (75:4) Rozplynula se země i všickni obyvatelé její, já utvrdím sloupy její. Sélah.
4 (75:5) Dím bláznům: Neblázněte, a bezbožným: Nevyzdvihujte rohů.
5 (75:6) Nevyzdvihujte proti Nejvyššímu rohů svých, aniž mluvte tvrdošijně.
6 (75:7) Nebo ne od východu, ani západu, ani od pouště přichází zvýšení;
7 (75:8) Ale Bůh soudce jednoho ponižuje, a druhého povyšuje.
8 (75:9) Kalich zajisté jest v rukou Hospodinových, a to vína kalného plný nalitý, z něhož nalévati bude, tak že i kvasnice jeho vyváží, a vypijí všickni bezbožníci země.
9 (75:10) Já pak zvěstovati budu skutky Páně na věčnost, žalmy zpívati budu Bohu Jákobovu.
10 (75:11) A všecky rohy bezbožníků srážím, rohové pak spravedlivého vyvýšeni budou.