0:00
0:00

Kapitola 134

Píseň stupňů.

Ej nuž dobrořečte Hospodinu všickni služebníci Hospodinovi, kteříž stáváte v domě Hospodinově každé noci.
2 Pozdvihujte rukou svých k svatyni, a dobrořečte Hospodinu, říkajíce:
3 Požehnejž tobě Hospodin z Siona, kterýž učinil nebe i zemi.