0:00
0:00

Kapitola 97

Hospodin kraluje, plésej země, a vesel se ostrovů všecko množství.
2 Oblak a mrákota jest vůkol něho, spravedlnost a soud základ trůnu jeho.
3 Oheň předchází jej, a zapaluje vůkol nepřátely jeho.
4 Zasvěcujíť se po okršlku světa blýskání jeho; to viduc země, děsí se.
5 Hory jako vosk rozplývají se před oblíčejem Hospodina, před oblíčejem Panovníka vší země.
6 Nebesa vypravují o jeho spravedlnosti, a slávu jeho spatřují všickni národové.
7 Zastyďte se všickni, kteříž sloužíte rytinám, kteříž se chlubíte modlami; sklánějte se před ním všickni bohové.
8 To uslyše Sion, rozveselí se, a zpléší dcery Judské z příčiny soudů tvých, Hospodine.
9 Nebo ty, Hospodine, jsi nejvyšší na vší zemi, a velice jsi vyvýšený nade všecky bohy.
10 Vy, kteříž milujete Hospodina, mějte v nenávisti to, což zlého jest; onť ostříhá duší svatých svých, a z ruky bezbožníků je vytrhuje.
11 Světlo vsáto jest spravedlivým, a radost těm, kteříž jsou upřímého srdce.
12 Veselte se, spravedliví v Hospodinu, a oslavujte památku svatosti jeho.