0:00
0:00

Kapitola 113

Halelujah. Chvalte služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodinovo.
2 Budiž jméno Hospodinovo požehnáno od tohoto času až na věky.
3 Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo.
4 Vyvýšenť jest nade všecky národy Hospodin, a nad nebesa sláva jeho.
5 Kdo jest rovný Hospodinu Bohu našemu, kterýž vysoko bydlí?
6 Kterýž snižuje se, aby všecko spatřoval, což jest na nebi i na zemi.
7 Vyzdvihuje z prachu nuzného, a z hnoje vyvyšuje chudého,
8 Aby jej posadil s knížaty, s knížaty lidu svého.
9 Kterýž vzdělává neplodnou v čeled, a matku veselící se z dítek. Halelujah.