0:00
0:00

Kapitola 46

Přednímu kantoru z synů Chóre, píseň na alamot. (46:2)

Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová.
2 (46:3) A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory do prostřed moře.
3 (46:4) Byť i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho. Sélah.
4 (46:5) Potok a pramenové jeho obveselují město Boží, nejsvětější z příbytků Nejvyššího.
5 (46:6) Bůh jest u prostřed něho, nepohneť se; přispějeť jemu Bůh na pomoc hned v jitře.
6 (46:7) Když hlučeli národové, a pohnula se království, vydal hlas svůj, a rozplynula se země.
7 (46:8) Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh Jákobův. Sélah.
8 (46:9) Poďte, vizte skutky Hospodinovy, jakýchť jest pustin nadělal na zemi.
9 (46:10) Přítrž činí bojům až do končin země, lučiště láme, kopí posekává, a vozy spaluje ohněm,
10 (46:11) Mluvě: Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh, kterýž vyvýšen budu mezi národy, vyvýšen budu na zemi.
11 (46:12) Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh Jákobův. Sélah.