0:00
0:00

Kapitola 131

Píseň stupňů, Davidova.

Hospodine, nepozdvihlotě se srdce mé, ani se povýšily oči mé, aniž jsem se vydal v věci veliké, aneb vyšší nad to, než mi náleží.
2 Zdali jsem nepoložil a neupokojil duše své, jako dítě ostavené od matky své? Ostavenému podobná byla ve mně duše má.
3 Doufej, ó Izraeli, v Hospodina, od tohoto času až na věky.