0:00
0:00

Kapitola 85

Přednímu z kantorů, synů Chóre, žalm. (85:2)

Laskavěs se, Hospodine, někdy ukazoval k zemi své, přivedls zase z vězení Jákoba.
2 (85:3) Odpustil jsi nepravost lidu svého, přikryls všeliký hřích jejich. Sélah.
3 (85:4) Zdržels všecken hněv svůj, odvrátils od zůřivosti prchlivost svou.
4 (85:5) Navratiž se zase k nám, ó Bože spasení našeho, a učiň přítrž hněvu svému proti nám.
5 (85:6) Zdaliž na věky hněvati se budeš na nás? A protáhneš zůřivost svou od národu do pronárodu?
6 (85:7) Zdaliž ty obrátě se, neobživíš nás, tak aby se lid tvůj veselil v tobě?
7 (85:8) Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství své, a spasení své dej nám.
8 (85:9) Ale poslechnu, co říká Bůh ten silný, Hospodin. Jistě žeť mluví pokoj k lidu svému, a k svatým svým, než aby se nenavracovali zase k bláznovství.
9 (85:10) Zajisté žeť jest blízké těm, kteříž se ho bojí, spasení jeho, a přebývati bude sláva v zemi naší.
10 (85:11) Milosrdenství a víra potkají se spolu, spravedlnost a pokoj dadí sobě políbení.
11 (85:12) Víra z země pučiti se bude, a spravedlnost s nebe vyhlédati.
12 (85:13) Dáť také Hospodin i časné dobré, tak že země naše vydá úrody své.
13 (85:14) Způsobí to, aby spravedlnost před ním šla, když obrátí k cestě nohy své.