0:00
0:00

Kapitola 24

Žalm Davidův.

Hospodinova jest země, a plnost její, okršlek země, i ti, kteříž obývají na něm.
2 Nebo on ji na moři založil, a na řekách upevnil ji.
3 Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na místě svatém jeho?
4 Ten, kdož jest rukou nevinných, a srdce čistého, kdož neobrací duše své k marnosti, a nepřisahá lstivě.
5 Ten přijme požehnání od Hospodina, a spravedlnost od Boha spasitele svého.
6 Toť jest národ hledajících jeho, hledajících tváři tvé, ó Bože Jákobův. Sélah.
7 Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihnětež se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.
8 Kdož jest to ten král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin udatný válečník.
9 Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihněte se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.
10 Kdož jest to ten král slávy? Hospodin zástupů, onť jest král slávy. Sélah.