0:00
0:00

Kapitola 29

Žalm Davidův.

Vzdejte Hospodinu, velikomocní, vzdejte Hospodinu čest a sílu.
2 Vzdejte Hospodinu slávu jména jeho, sklánějte se Hospodinu v ozdobě svatosti.
3 Hlas Hospodinův nad vodami, Bůh silný slávy hřímání vzbuzuje, Hospodin to činí nad vodami mnohými.
4 Hlas Hospodinův přichází s mocí, hlas Hospodinův s velebností.
5 Hlas Hospodinův láme cedry, rozrážíť Hospodin cedry Libánské.
6 A činí, aby skákali jako telata, Libán a Sirion, jako mladý jednorožec.
7 Hlas Hospodinův rozkřesává plamen ohně.
8 Hlas Hospodinův k bolesti přivodí poušť, k bolesti přivodí Hospodin poušť Kádes.
9 Hlas Hospodinův to činí, že laně plodu pozbývají, obnažuje i lesy, ale v chrámě svém všecku svou slávu vypravuje.
10 Hospodin nad potopou seděl, a budeť seděti Hospodin, jsa králem i na věky.
11 Hospodin silou lid svůj daří, Hospodin požehná lidu svému v pokoji.