0:00
0:00

Kapitola 148

Halelujah. Chvalte hospodina stvoření nebeská, chvaltež ho na výsostech.
2 Chvalte jej všickni andělé jeho, chvalte jej všickni zástupové jeho.
3 Chvalte jej slunce i měsíc, chvalte jej všecky jasné hvězdy.
4 Chvalte jej nebesa nebes, i vody, kteréž jsou nad nebem tímto.
5 Chvalte jméno Hospodinovo všecky věci, kteréž, jakž on řekl, pojednou stvořeny jsou.
6 A utvrdil je na věčné věky, uložil cíle, z nichž by nevykračovaly.
7 Chvalte Hospodina tvorové zemští, velrybové a všecky propasti,
8 Oheň a krupobití, sníh i pára, vítr bouřlivý, vykonávající rozkaz jeho,
9 I hory a všickni pahrbkové, stromoví ovoce nesoucí, i všickni cedrové,
10 Zvěř divoká i všeliká hovada, zeměplazové i ptactvo létavé,
11 Králové zemští i všickni národové, knížata i všickni soudcové země,
12 Mládenci, též i panny, starci s dítkami,
13 Chvalte jméno Hospodinovo; nebo vyvýšeno jest jméno jeho samého, a sláva jeho nade všecku zemi i nebe.
14 A vyzdvihl roh lidu svého, chválu všech svatých jeho, synů Izraelských, lidu s ním spojeného. Halelujah.