0:00
0:00

Kapitola 118

Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo na věky trvá milosrdenství jeho.
2 Rciž nyní, Izraeli, že na věky milosrdenství jeho.
3 Rciž nyní, dome Aronův, že na věky milosrdenství jeho.
4 Rcetež nyní bojící se Hospodina, že na věky milosrdenství jeho.
5 V úzkosti vzýval jsem Hospodina, a vyslyšev, uprostrannil mi Hospodin.
6 Hospodin se mnou, nebudu se báti. Co mi může učiniti člověk?
7 Hospodin se mnou jest mezi pomocníky mými, pročež já podívám se těm, kteříž mne mají v nenávisti.
8 Lépe jest doufati v Hospodina, než naději skládati v člověku.
9 Lépe jest doufati v Hospodina, nežli naději skládati v knížatech.
10 Všickni národové obklíčili mne, ale ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je.
11 Mnohokrát obklíčili mne, ale ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je.
12 Ssuli se na mne jako včely, však zhasli jako oheň z trní: nebo ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je.
13 Velmi jsi ztuha na mne dotíral, abych padl, ale Hospodin spomohl mi.
14 Síla má a písnička má jest Hospodin, on byl můj vysvoboditel.
15 Hlas prokřikování a spasení v staních spravedlivých. Pravice Hospodinova dokázala síly,
16 Pravice Hospodinova vyvýšila se, pravice Hospodinova dokázala síly.
17 Neumruť, ale živ budu, abych vypravoval skutky Hospodinovy.
18 Trestaltě mne přísně Hospodin, ale smrti mne nevydal.
19 Otevřetež mi brány spravedlnosti,a vejda do nich, oslavovati budu Hospodina.
20 Tať jest brána Hospodinova, kterouž spravedliví vcházejí.
21 Tuť já tě oslavovati budu, nebo jsi mne vyslyšel, a byls můj vysvoboditel.
22 Kámen, kterýž zavrhli stavitelé, učiněn jest v hlavu úhelní.
23 Od Hospodina stalo se to, a jest divné před očima našima.
24 Tentoť jest den, kterýž učinil Hospodin, a protož radujme se a veselme se v něm.
25 Prosím, Hospodine, zachovávejž již; prosím, Hospodine, dávej již šťastný prospěch.
26 Požehnaný, jenž se béře ve jménu Hospodinovu; dobrořečíme vám z domu Hospodinova.
27 Bůh silný Hospodin, onť se zasvítil nám, važte beránky až k rohům oltáře.
28 Bůh silný můj ty jsi, protož slaviti tě budu, Bože můj, vyvyšovati tě budu.
29 Oslavujtež Hospodina, neboť jest dobrý, nebo na věky milosrdenství jeho.