0:00
0:00

Kapitola 54

Přednímu z kantorů na neginot, vyučující žalm Davidův, (54:2)

Když přišli Zifejští, a řekli Saulovi: Nevíš-liž, že se David pokrývá u nás? (54:3) Bože, spasena mne učiň pro jméno své, a v moci své veď při mou.
2 (54:4) Bože, slyš modlitbu mou, pozoruj řeči úst mých.
3 (54:5) Neboť jsou cizí povstali proti mně, a ukrutníci hledají duše mé, nepředstavujíce sobě Boha před oblíčej svůj. Sélah.
4 (54:6) Aj, Bůhť jest spomocník můj; Pán s těmi jest, kteříž jsou podpůrcové života mého.
5 (54:7) Odplať zlým nepřátelům mým, v pravdě své vypleň je, ó Pane.
6 (54:8) I buduť dobrovolně oběti obětovati, slaviti budu jméno tvé, Hospodine, proto že jest dobré.
7 (54:9) Nebo z ssoužení všelikého vytrhl mne Bůh, nýbrž i pomstu nad nepřátely mými vidělo oko mé.