0:00
0:00

Kapitola 47

Přednímu zpěváku z synů Chóre, žalm. (47:2)

Všickni národové plésejte rukama, trubte Bohu s hlasitým prozpěvováním.
2 (47:3) Nebo Hospodin nejvyšší, hrozný, jest král veliký nade vší zemi.
3 (47:4) Uvozuje lidi v moc naši, a národy pod nohy naše.
4 (47:5) Oddělil nám za dědictví naše slávu Jákobovu, kteréhož miloval. Sélah.
5 (47:6) Vstoupil Bůh s troubením, Hospodin s zvukem trouby.
6 (47:7) Žalmy zpívejte Bohu, zpívejte; zpívejte žalmy králi našemu, zpívejte.
7 (47:8) Nebo král vší země Bůh jest, zpívejte žalmy rozumně.
8 (47:9) Kralujeť Bůh nad národy, Bůh sedí na trůnu svém svatém.
9 (47:10) Knížata národů připojili se k lidu Boha Abrahamova; nebo pavézy země Boží jsou, pročež on náramně vyvýšen jest.