0:00
0:00

Kapitola 80

Přednímu z kantorů na šošannim, žalm svědectví, Azafovi. (80:1)

Ó pastýři Izraelský, pozoruj, kterýž vodíš Jozefa jako stádo, kterýž sedíš nad cherubíny, ó zastkvějž se.
2 (80:3) Před Efraimem, Beniaminem a Manasse vzbuď moc svou, a přispěj k spasení našemu.
3 (80:4) Ó Bože, navrať nás, a dejž, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.
4 (80:5) Hospodine Bože zástupů, dokudž se přísně stavěti budeš k modlitbám lidu svého?
5 (80:6) Nakrmil jsi je chlebem pláče, a dals jim vypiti slz míru velikou.
6 (80:7) Postavils nás k sváru sousedům našim, a nepřátelé naši aby sobě posměch z nás činili.
7 (80:8) Ó Bože zástupů, navrať nás, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.
8 (80:9) Ty jsi kmen vinný z Egypta přenesl, vyhnal jsi pohany, a vsadils jej.
9 (80:10) Uprázdnil jsi mu, a učinils, aby se vkořenil, i zemi naplnil.
10 (80:11) Přikryty jsou hory stínem jeho, a réví jeho jako nejvyšší cedrové.
11 (80:12) Vypustil ratolesti své až k moři, a až do řeky rozvody své.
12 (80:13) I pročež jsi rozbořil hradbu vinice, tak aby každý, kdož by tudy šel, trhati z ní mohl?
13 (80:14) Vepř divoký zryl ji, a zvěř polní spásla ji.
14 (80:15) Ó Bože zástupů, obrať se již, popatř s nebe, viz a navštěv kmen vinný tento,
15 (80:16) Vinici tu, kterouž štípila pravice tvá, a mladistvé réví, kteréž jsi zmocnil sobě.
16 (80:17) Popálenať jest ohněm a poroubána, od žehrání oblíčeje tvého hyne.
17 (80:18) Budiž ruka tvá nad mužem pravice tvé, nad synem člověka, kteréhož jsi zmocnil sobě,
18 (80:19) A neodstoupímeť od tebe; zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzýváme.
19 (80:20) Hospodine Bože zástupů, navratiž nás zase, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.