0:00
0:00

Kapitola 48

Píseň žalmu synů Chóre. (48:2)

Veliký jest Hospodin, a převelmi chvalitebný v městě Boha našeho, na hoře svatosti své.
2 (48:3) Ozdoba krajiny, útěcha vší země jestiť hora Sion, k straně půlnoční, město krále velikého.
3 (48:4) Bůh na palácích jeho, a znají ho býti vysokým hradem.
4 (48:5) Nebo aj, králové když se shromáždili a spolu táhli,
5 (48:6) Sami to uzřevše, velmi se divili, a předěšeni byvše, náhle utíkali.
6 (48:7) Tuť jest je strach popadl, a bolest jako ženu rodící.
7 (48:8) Větrem východním rozrážíš lodí Tarské.
8 (48:9) Jakž jsme slýchali, tak jsme spatřili, v městě Hospodina zástupů, v městě Boha našeho. Bůh upevní je až na věky.
9 (48:10) Rozjímáme, ó Bože, milosrdenství tvé u prostřed chrámu tvého.
10 (48:11) Jakož jméno tvé, Bože, tak i chvála tvá až do končin země; pravice tvá zajisté plná jest spravedlnosti.
11 (48:12) Raduj se, horo Sione, plésejte, dcery Judské, z příčiny soudů Božích.
12 (48:13) Obejděte Sion, a obstupte jej, sečtěte věže jeho.
13 (48:14) Přiložte mysl svou k ohradě, popatřte na paláce jeho, abyste uměli vypravovati věku potomnímu,
14 (48:15) Že tento Bůh jest Bůh náš na věčné věky, a že on vůdce náš bude až do smrti.