0:00
0:00

Kapitola 20

Přednímu zpěváku, žalm Davidův. (20:2)

Vyslyšiž tě Hospodin v den ssoužení, k zvýšení tě přiveď jméno Boha Jákobova.
2 (20:3) Sešliž tobě pomoc z svatyně, a z Siona utvrzuj tě.
3 (20:4) Rozpomeniž se na všecky oběti tvé, a zápaly tvé v popel obrať. Sélah.
4 (20:5) Dejž tobě vše podlé srdce tvého, a všelikou radu tvou vyplň.
5 (20:6) I budeme prozpěvovati o spasení tvém, a ve jménu Boha našeho korouhve vyzdvihneme; naplniž Hospodin všecky prosby tvé.
6 (20:7) Nyníť jsme poznali, že Hospodin zachoval svého pomazaného, a že jej vyslyšel s nebe svatého svého; nebo v jeho přesilné pravici jest spasení.
7 (20:8) Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my jméno Hospodina Boha našeho sobě připomínáme.
8 (20:9) A protož oni sehnuti jsou, a padli, ale my povstali jsme, a zmužile stojíme.
9 (20:10) Hospodine, zachovávejž nás, i král ať slyší nás, když k němu volati budeme.