0:00
0:00

Kapitola 149

Halelujah. Zpívejte Hospodinu píseň novou, chválu jeho v shromáždění svatých.
2 Vesel se Izrael v tom, kterýž ho učinil, synové Sionští plésejte v králi svém.
3 Chvalte jméno jeho na píšťalu, na buben a na citaru prozpěvujte jemu.
4 Nebo zalíbilo se Hospodinu v lidu jeho; onť ozdobuje pokorné spasením.
5 Plésati budou svatí v Boží slávě, a zpívati v pokojích svých.
6 Oslavování Boha silného bude ve rtech jejich, a meč na obě straně ostrý v rukou jejich,
7 K vykonávání pomsty nad pohany, a k strestání národů,
8 K svazování králů jejich řetězy, a šlechticů jejich pouty železnými,
9 K nakládání s nimi podlé práva zapsaného, k slávě všechněm svatým jeho. Halelujah.