0:00
0:00

Kapitola 3

Žalm Davidův, když utíkal před Absolonem synem svým. (3:2)

Hospodine, jakť jsou mnozí nepřátelé moji! Mnozí povstávají proti mně.
2 (3:3) Mnozí mluví o duši mé: Nemáť tento žádné pomoci v Bohu.
3 (3:4) Ale ty, Hospodine, jsi štítem vůkol mne, slávou mou, a kterýž povyšuješ hlavy mé.
4 (3:5) Hlasem svým volal jsem k Hospodinu, a vyslyšel mne s hory svaté své. Sélah.
5 (3:6) Já jsem lehl, a spal jsem, i zas procítil; nebo mne zdržoval Hospodin.
6 (3:7) Nebuduť se báti mnoha tisíců lidí, kteříž se vůkol kladou proti mně.
7 (3:8) Povstaniž, Hospodine, zachovej mne, Bože můj, kterýž jsi zbil všech nepřátel mých líce, a zuby bezbožníků zvyrážel.
8 (3:9) Tvéť, ó Hospodine, jest spasení, a nad lidem tvým požehnání tvé. Sélah.