0:00
0:00

Kapitola 95

Poďte, zpívejme Hospodinu, prokřikujme skále spasení našeho.
2 Předejděme oblíčej jeho s díkčiněním, žalmy prozpěvujme jemu.
3 Nebo Hospodin jest Bůh veliký, a král veliký nade všecky bohy,
4 V jehož rukou základové země, a vrchové hor jeho jsou.
5 Jehož jest i moře, nebo on je učinil, i země, kterouž ruce jeho sformovaly.
6 Poďte, sklánějme se, a padněme před ním, klekejme před Hospodinem stvořitelem naším.
7 Onť jest zajisté Bůh náš, a my jsme lid pastvy jeho, a stádo rukou jeho. Dnes uslyšíte-li hlas jeho,
8 Nezatvrzujte srdce svého, jako při popuzení, a v den pokušení na poušti,
9 Kdežto pokoušeli mne otcové vaši, zkusiliť jsou mne, a viděli skutky mé.
10 Za čtyřidceti let měl jsem nesnáz s národem tím, a řekl jsem: Lid tento bloudí srdcem, a nepoznali cest mých.
11 Jimž jsem přisáhl v hněvě svém, že nevejdou v odpočinutí mé.