0:00
0:00

Kapitola 13

Přednímu zpěváku, žalm Davidův. (13:2)

Až dokud, Hospodine? Což se na věky zapomeneš na mne? Dokudž tvář svou skrývati budeš přede mnou?
2 (13:3) Dokud rady vyhledávati budu v mysli své, a den ode dne svírati se v srdci svém? Až dokud se zpínati bude nepřítel můj nade mnou?
3 (13:4) Vzhlédni, vyslyš mne, Hospodine Bože můj, osvěť oči mé, abych neusnul snem smrti,
4 (13:5) A aby neřekl nepřítel můj: Svítězil jsem nad ním, a nepřátelé moji aby neplésali, jestliže bych se poklesl.
5 (13:6) Jáť zajisté v milosrdenství tvém doufám, plésati bude srdce mé v spasení tvém;
6 zpívati budu Hospodinu, že jest mi tak dobře učinil.