0:00
0:00

Kapitola 65

Přednímu z kantorů žalm, Davidova píseň. (65:2)

Na tobě přestávati sluší, ó Bože, tebe na Sionu chváliti, a tu tobě slib vyplňovati.
2 (65:3) Tu k tobě modlitbu vyslýchajícímu všeliké tělo přicházeti bude.
3 (65:4) Mnohé nepravosti, kteréž se zmocnily nás, a přestoupení naše ty očistíš.
4 (65:5) Blahoslavený, kohož vyvoluješ, a přivodíš, aby obýval v síňcích tvých. Tuť nasyceni budeme dobrým domu tvého, v svatyni chrámu tvého.
5 (65:6) Předivné věci podlé spravedlnosti nám mluvíš, Bože spasení našeho, naděje všech končin země i moře dalekého,
6 (65:7) Kterýž upevňuješ hory mocí svou,silou jsa přepásán,
7 (65:8) Kterýž skrocuješ zvuk moře, ječení vlnobití jeho, i bouření se národů,
8 (65:9) Tak že se báti musejí obyvatelé končin zázraků tvých, kteréž nastáváním jitra a večera k plésání přivodíš.
9 (65:10) Navštěvuješ zemi a svlažuješ ji, hojně ji obohacuješ. Potok Boží naplňován bývá vodami, i nastrojuješ obilé jejich, když ji tak spravuješ.
10 (65:11) Záhony její svlažuješ, brázdy její snižuješ, dešti ji obměkčuješ, a zrostlinám jejím požehnání dáváš.
11 (65:12) Korunuješ rok dobrotivostí svou, a šlepěje tvé kropí tučností;
12 (65:13) Skropují pastviště po pustinách, tak že i pahrbkové plésáním přepasováni bývají.
13 (65:14) Přiodíny bývají roviny dobytkem, a údolí přistřína obilím, tak že radostí prokřikují, a prozpěvují.