0:00
0:00

Kapitola 142

Vyučující Davidův, když byl v jeskyni, modlitba jeho. (142:2)

Hlasem svým k Hospodinu volám, hlasem svým Hospodinu pokorně se modlím.
2 (142:3) Vylévám před oblíčejem jeho žádost svou, a ssoužení své před ním oznamuji.
3 (142:4) Když se úzkostmi svírá ve mně duch můj, ty znáš stezku mou; na cestě, po kteréžkoli chodím, osídlo mi ukryli.
4 (142:5) Ohlédám-li se na pravo, a patřím, není, kdo by mne znáti chtěl; zhynulo útočiště mé, není, kdo by se ujal o život můj.
5 (142:6) K tobě volám, Hospodine, říkaje: Ty jsi doufání mé a díl můj v zemi živých.
6 (142:7) Pozorujž volání mého, neboť jsem zemdlen přenáramně; vysvoboď mne od těch, jenž stihají mne, nebo jsou silnější nežli já.
7 (142:8) Vyveď z žaláře duši mou, abych oslavoval jméno tvé; obstoupí mne spravedliví, když mi dobrodiní učiníš.