0:00
0:00

Kapitola 145

Chvalitebná píseň Davidova.

Vyvyšovati tě budu, Bože můj králi, a dobrořečiti jménu tvému na věky věků.
2 Na každý den dobrořečiti budu tobě, a chváliti jméno tvé na věky věků.
3 Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a velikost jeho nemůž vystižena býti.
4 Rodina rodině vychvalovati bude skutky tvé, a předivnou moc tvou zvěstovati.
5 O slávě a kráse velebnosti tvé, i o věcech tvých předivných mluviti budu.
6 A moc přehrozných skutků tvých rozhlašovati budou; i já důstojnost tvou budu vypravovati.
7 Pamět mnohé dobroty tvé hlásati budou, a o spravedlnosti tvé zpívati, řkouce:
8 Milostivý a lítostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a velikého milosrdenství.
9 Dobrotivý Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho.
10 Oslavujtež tebe, Hospodine, všickni skutkové tvoji, a svatí tvoji tobě dobrořečte.
11 Slávu království tvého ať vypravují, a o síle tvé mluví,
12 Aby v známost uvedli synům lidským moci jeho, a slávu i ozdobu království jeho.
13 Království tvé jest království všech věků, a panování tvé nad jedním každým pokolením.
14 Zdržujeť Hospodin všecky padající, a pozdvihuje všechněch sklíčených.
15 Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný.
16 Otvíráš ruku svou, a nasycuješ každý živočich podlé dobře líbezné vůle své.
17 Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách svých, a milosrdný ve všech skutcích svých.
18 Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají, všechněm, kteříž ho vzývají v pravdě.
19 Vůli těch, kteříž se ho bojí, činí, a křik jejich slyší, a spomáhá jim.
20 Ostříhá Hospodin všech, kdož jej milují, ale všecky bezbožné zatratí.
21 Chválu Hospodinovu vypravovati budou ústa má, a dobrořečiti bude všeliké tělo jménu svatému jeho od věků až na věky.