0:00
0:00

Kapitola 96

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu všecka země.
2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho.
3 Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho.
4 Nebo veliký Hospodin, a vší chvály hodný, i hrozný jest nade všecky bohy.
5 Všickni zajisté bohové národů jsou modly, ale Hospodin nebesa učinil.
6 Sláva a důstojnost před ním, síla i okrasa v svatyni jeho.
7 Vzdejte Hospodinu čeledi národů, vzdejte Hospodinu čest i moc.
8 Vzdejte Hospodinu čest jména jeho, přineste dary, a vejděte do síňcí jeho.
9 Sklánějte se Hospodinu v okrase svatoti, boj se oblíčeje jeho všecka země.
10 Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a že i okršlek zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi spravedlivě.
11 Rozveseltež se nebesa, a plésej země, zvuč moře, i což v něm jest.
12 Plésej pole a vše, což na něm, tehdáž ať prozpěvuje všecko dříví lesní,
13 Před tváří Hospodina; neboť se béře, béře se zajisté, aby soudil zemi. Budeť souditi okršlek světa v spravedlnosti, a národy v pravdě své.