0:00
0:00

Kapitola 130

Píseň stupňů.

Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine.
2 Pane, vyslyš hlas můj, nakloň uší svých k hlasu pokorných proseb mých.
3 Budeš-li nepravosti šetřiti, Hospodine Pane, kdo ostojí?
4 Ale u tebe jest odpuštění, tak aby uctivost k tobě zachována byla.
5 Očekávám na Hospodina, očekává duše má, a ještě očekává na slovo jeho.
6 Duše má čeká Pána, víc než ponocní svitání, kteříž ponocují až do jitra.
7 Očekávejž, Izraeli, na Hospodina; nebo u Hospodina jest milosrdenství, a hojné u něho vykoupení.
8 Onť zajisté vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho.