0:00
0:00

Kapitola 76

Přednímu z kantorů na neginot, žalm Azafův a píseň. (76:2)

Znám jest Bůh v Judstvu, a v Izraeli veliké jméno jeho.
2 (76:3) V Sálem jest stánek jeho, a obydlé jeho na Sionu.
3 (76:4) Tamť jest polámal ohnivé šípy lučišť, pavézu a meč, i válku. Sélah.
4 (76:5) Slavný jsi učiněn a důstojný horami loupeže.
5 (76:6) V loupež dáni jsou udatní srdcem, zesnuli snem svým, aniž nalezly zmužilé hrdiny síly v rukou svých.
6 (76:7) Od žehrání tvého, ó Bože Jákobův, i vůz i kůň tvrdě zesnuli.
7 (76:8) Ty jsi, ty velmi hrozný, a kdo jest, ješto by před tebou ostál v rozhněvání tvém?
8 (76:9) Když s nebe dáváš slyšeti výpověd svou, země se bojí a tichne,
9 (76:10) Když povstává k soudu Bůh, aby zachoval všecky pokorné na zemi. Sélah.
10 (76:11) Zajisté i hněv člověka chváliti tě musí, a ostatek zůřivosti skrotíš.
11 (76:12) Sliby čiňte a plňte Hospodinu Bohu vašemu; kteřížkoli jste vůkol něho, přinášejte dary Přehroznému.
12 (76:13) Onť odjímá ducha knížatům, a k hrůze jest králům zemským.