0:00
0:00

Kapitola 52

Přednímu z kantorů, vyučující žalm Davidův. (52:2)

Když přišel Doeg Idumejský, a zvěstoval Saulovi, a pověděl mu, že David všel do domu Achimelechova. (52:3) Proč se chlubíš nešlechetností, ty mocný? Milosrdenstvíť Boha silného trvá každého dne.
2 (52:4) Těžkosti obmýšlí jazyk tvůj, tak jako břitva nabroušená lest provodí.
3 (52:5) Miluješ zlé více než dobré, raději lež mluvíš než spravedlnost. Sélah.
4 (52:6) Miluješ všelijaké řeči k sehlcení, a jazyk ošemetný.
5 (52:7) I tebeť Bůh silný zkazí na věky, pochytí tě, a vytrhne tě z stánku, a vykoření z země živých. Sélah.
6 (52:8) Což spravedliví vidouce, budou se báti a jemu posmívati:
7 (52:9) Aj, toť jest ten člověk, kterýž neskládal v Bohu síly své, ale doufaje ve množství bohatství svých, zmocňoval se v zlosti své.
8 (52:10) Já pak budu jako oliva zelenající se v domě Božím; neboť jsem naději složil v milosrdenství Božím na věky věků.
9 (52:11) Oslavovati tě budu, Pane, na věky, že jsi to učinil, a poshovím na jméno tvé, neboť jest vzácné před oblíčejem svatých tvých.