Verse Selection by Topics

Injiliň käbir meseleler we mowzuklar hakda näme diýýändigini bilmek isleseňiz, bu gowy başlangyç. Bu, Injili kontekstde okamaly däldigiňizi aňlatmaýar. Bu diňe imanymyz üçin esasy bolan parçalary ýatda saklamaga we belli bir meselede, belki-de gyssagly ýagdaýlarda höwes we güýç almaga kömek edýär. Her mowzuk üçin sahypanyň ýokarsyndaky ses faýlyny okamak ýa-da diňlemek üçin aşakdaky kategoriýalardan birini saýlaň.