Honesty


  • Rebbiň ýigreneni galp terezidir, dogry ölçegden bolsa göwni hoş bolýandyr. Dogry adamyň dogruçyllygy oňa ýol görkezýändir, dönügiň hilegärligi bolsa ony heläk edýändir. Süleýmanyň pähimleri 11:1,3
  • Ýamanlar ýazykly gürrüňinden duzaga düşýär, dogruçyllar kynçylykdan ýol tapýar. Hakykaty aýdýan adyl gepleýändir, galp şaýat bolsa ýalany. Süleýmanyň pähimleri 12:13,17
  • Ýazyklaryny ýaşyran üstünlik gazanmaz, olary boýun alyp terk etse, merhemet tapar. Süleýmanyň pähimleri 28:13
  • Ýamanlyk deregine hiç kime ýamanlyk etmäň. Ähli adamlaryň öňünde oňat işlere üns beriň. Pawlusyň Rimlilere haty 12:17
  • Gizlin, utançly ýollary ret etdik. Biz hile bilen gezmän, Hudaýyň sözüniň saplygyny bozman, hakykaty aýan edip, özümizi Hudaýyň huzurynda ähli adam ynsabyna maslahat berýäris. 2 Korintoslylara haty 4:2
  • Çünki biz diňe bir Reb huzurynda däl, eýsem, adamlar huzurynda-da ýagşy işiň aladasyny edýäris. 2 Korintoslylara haty 8:21
  • Öňki ýaradylyşy erbet işleri bilen bile egniňizden çykaryp, Koloselilere haty 3:9
  • Men tagtyň ortasynda, janly dört mahluk bilen ýaşulularyň arasynda, damagy çalnana meňzeş bir Guzy gördüm. Guzynyň ýedi şahy hem ýedi gözi bardy. Bu gözler Hudaýyň bütin dünýä iberilen ýedi Ruhudyr. Ýakubyň haty 5:16